background

Global Partnership

Một công ty phát triển thành một công ty toàn cầu về tính
Mnăng dựa trên công nghệ thân thiện với môi trường

부품

버큠로리 부품

진공펌프

Vacuum Pump

vacuum pump
vacuum pump
vacuum pump
 • 진공펌프는 탱크 내부 공기를 흡입하거나, 외부 공기를 불어넣어 탱크 내부를 진공상태로 만들거나 압력을 형성합니다.
 
PART NO. DESCRIPTION CAPACITY(ℓ/min) R.P.M SIZE(mm) MATERIAL
A B C D E F G H I
FC100-PV25S 2.5Inch S 2,800 600~700 463 293 251 75 105 105 60 70 130 FC
FC100-PV25D D 522
FC100-PV30S 3Inch S 4,400 600~700 495 311 284 85 115 105 75 86 144 FC
FC100-PV30D D 554

사방밸브

Four-way Valve

four-way valve
_four-way valve
four-way valve
 • 사방밸브는 진공펌프의 흡입되는 공기의 방향을 바꾸어 탱크를 진공으로 만들거나 탱크에 토출 압력을 발생시킵니다.
PART NO DESCRIPTION SIZE(mm) MATERIAL
A B C D E F
FC100-V420VQ 2Inch, 사각 214 127 140 144 72 70*70 FC
FC100-V425VQ 2.5Inch, 사각 263 163 158 165 87 85*85 FC
FC100-V425V 2.5Inch, 원형 254 172 148 177 100 Ø130 FC

이방밸브

Two-way Valve

two-way valve
two-way valve
two-way valve
 • 이방 밸브는 물질의 흐름을 연결, 차단하는 역할을 합니다.
PART NO DESCRIPTION SIZE(mm) MATERIAL OPTION
A B C D E F G
FC100-V225V 2.5Inch 289 229 193 195 140 120 14 FC 호스링크
FC100-V230V 3Inch 335 289 213 195 140 120 14 FC 호스링크

체크밸브

Check Valve

check valve
check valve
check valve
 • 체크밸브는 오일 및 공기가 에어크리너로 역류하는 것을 방지해 줍니다.
PART NO DESCRIPTION SIZE(mm) MATERIAL
A B C D E
FC100-VC200 2Inch 130 82 84 110 13.5 FC
FC100-VC300 3Inch 160 83 110 130 13.5 FC

에어크리너

Air Cleaner

air-cleaner
air-cleaner
air-cleaner
 • 에어크리너는 물질이 넘쳤을 때 에어크리너 내부로 물질이 고여 내부의 이물질을 육안으로 확인할 수 있습니다.
PART NO DESCRIPTION SIZE(mm) MATERIAL
A B C D E F
FC100-AC00S SMALL 317 189 165 160 70 10 FC
FC100-AC00L LARGE 398 255 220 200 86 12 FC

메인맨홀

Main Manhole

main-manhole
main-manhole
main-manhole
 • 메인맨홀은 탱크 내부의 물질이 넘치는 것을 방지해 펌프를 보호합니다.
 • 메인맨홀에 장착되어있는 안전밸브는 탱크의 압력이 일정 압력 이상 상승하지 못하도록 압력을 유지시켜줍니다.
 • 열림 압력 : 0.9~1.0㎏f/㎠
NO 1 2 3 4
PART NAME 맨홀 안전밸브 공집
PART NO DESCRIPTION SIZE(mm) MATERIAL
A B C D E F G
FC100-MV00F MAIN MANHOLE 520 465 390 335 501 255 195 FC

서브맨홀

Sub Manhole

sub-manhole
sub-manhole
sub-manhole
 • 서브맨홀은 탱크 내부 청소나 검사 등을 할 때 사용합니다.
PART NO DESCRIPTION SIZE(mm) MATERIAL
A B C D E F G
FC100-MV00R SUB MANHOLE 520 465 390 335 182 88 40 FC

오일통

Oil Sump

oil-sump
oil-sump
oil-sump
 • 오일통은 내부에 오일을 적재하여 펌프에 오일을 공급하고 회수된 오일을 방열 적재합니다.
PART NO DESCRIPTION SIZE(mm) MATERIAL
A B C D E
SS100-OT00S SMALL 550 360 300 50 25 SS
SS100-OT00L LARGE 550 400 340 65 40 SS

오일여과기

Oil Filter

oil-filter
oil-filter
oil-filter
 • 펌프로부터 오는 공기 속의 오일을 분리하여 오일통으로 보냅니다.
PART NO DESCRIPTION SIZE(mm) MATERIAL
A B C
SS100-OP00S SMALL 430 246 70*70 SS
SS100-OP00S LARGE 430 266 Ø130 SS

탈취기

Deodorizer

deodorizer
deodorizer
deodorizer
 • 탈취기는 배출가스의 악취물질(암모니아, 유화수소 등)을 제거하고 배출가스속의 오일 및 시간적으로 변동이 큰 배출 가스량의 문제를 해결하면서 유지관리가 용이하게 할 수 있습니다.
 • 실용신안 특허 등록 제품
PART NO DESCRIPTION SIZE(mm) MATERIAL
A B C D E F
SU100-DR00S 797 607 405 194 300 110 STS
SU100-DR00L 517 370 464 360 307 400 STS