background

Global Partnership

Một công ty phát triển thành một công ty toàn cầu về tính
Mnăng dựa trên công nghệ thân thiện với môi trường

Sản phẩm

XE TƯỚI NƯỚC

살수차

Sprinkler Truck

  • 기본적으로 도로 살수 및 물 공급 가능
  • 방수포 및 오리발 등의 옵션 적용으로 다양한 기능 탑재
탱크용량(ℓ) 4,000 7,000 8,000 14,500 20,000 22,000
탱크재질 및 두께 SS400, 4T / STS304, 4T 이상
탱크규격(㎜) 길이 2,700 2,900 3,300 5,600 6,400 8,400
너비 1,800 2,300 2,300 2,350 2,400 2,350
높이 1,100 1,380 1,380 1,435 1,650 1,435
메인배관 / 펌프배관 2.5″ 3″
원심펌프(ℓ/min) 2.5″x2″ 3″x2.5″
보텀밸브 / 사방밸브 2″ 3″x2.5″ 3″
이방밸브 / 스트레이너 2″ 2.5″ 3″
안전밸브 2″
적용차량 3.5톤 5톤 7톤 16톤 24톤 25톤
작동방식 상부핸들 / 케이블레버 / 에어 메카니컬밸브
살수장치 전면 오리발, 전/후방 스프레이바, 방수포(자동/수동),
호스릴 및 호스, 컨트롤러(캡 내부 설치)
기본사양 오버플로우 파이프, 수량계, 원터치맨홀, 호스통(호스박스),
호스, 공구통, 휀더, 가드레일, 범퍼
선택사양 보조엔진, 무선리모콘

※ 모든 항목은 고객의 요구에 맞게 변경 가능합니다.

급수차

Water Wagon

  • 깨끗한 물을 공급하는 차량으로 부식성에 강한 재료 사용
  • 좁은길 운행 가능한 소형 급수차부터 대량 공급이 가능한 대형 급수차까지 다양한 라인업
탱크용량(ℓ) 2,500 7,000 8,000 14,500 20,000 22,000
탱크재질 및 두께 SS400, 3T / STS304, 3T 이상
탱크규격(㎜) 길이 2,620 3,400 3,800 5,900 7,100 9,000
너비 1,490 2,200 2,300 2,300 2,350 2,300
높이 865 1,250 1,250 1,380 1,585 1,380
메인배관 / 펌프배관 2″ 2.5″ 3″
원심펌프(ℓ/min) 2″x1.5″ 2.5″x2″ 3″x2.5″
보텀밸브 / 사방밸브 2″ 3″/2.5″ 3″
이방밸브 / 스트레이너 2″ 2.5″ 3″
안전밸브 2″
적용차량 2.5톤 5톤 7톤 16톤 24톤 25톤
작동방식 상부핸들 / 케이블레버 / 에어 메카니컬밸브
기본사양 오버플로우 파이프, 수량계, 원터치맨홀, 호스통(호스박스),
호스, 공구통, 휀더, 가드레일, 범퍼
선택사양 수도꼭지

※ 모든 항목은 고객의 요구에 맞게 변경 가능합니다.