background

Global Partnership

Một công ty phát triển thành một công ty toàn cầu về tính
Mnăng dựa trên công nghệ thân thiện với môi trường

제품소개

트레일러

탱크 트레일러

Tank Trailer

  • Air Suspension 적용으로 편안한 주행
  • ABS 적용으로 미끄럼 방지 및 안정된 자세 확보
  • 저상 설계와 충격 흡수용 탱크 장착 시스템 적용으로 안정된 주행성 및 수명 연장
탱크용량(ℓ) 24,000 24,000 32,000
탱크재질 및 두께 SS400, 4T / STS304, 4T / STS316, 4T / AL, 5T 이상
탱크규격(㎜) 길이 8,800 10,500 11,290
너비 2,350 2,350 2,400
높이 1,515 1,515 1,700
메인배관 / 보텀밸브 4″
이방밸브 / 스트레이너 3″
작동방식 상부핸들 / 케이블레버 / 에어 메카니컬밸브
기본사양 접시자(막대자), 원터치맨홀, 호스통(호스박스), 호스, 접지릴,
소화기, 공구통, 휀더, 가드레일, 범퍼
선택사양 펌프시스템, 보조엔진, 유증기배관, 4축 Lift, 스프링 서스펜션
적용샤시 4×2액슬 4×2액슬 4×2액슬
서스펜션 에어 에어 에어

※ 모든 항목은 고객의 요구에 맞게 변경 가능합니다.

벌크 트레일러

Bulk Trailer

차종 32m BCT 41m BCT 47사료호퍼
길이 11,000 12,200 12,200
너비 2,490 2,490 2,490
높이 3,600 3,550 3,750
최대적재량 25,700 18,200 23,400

※ 모든 항목은 고객의 요구에 맞게 변경 가능합니다.

  • 운송물의 다양화에 적합한 복합 화물 운송 차량
  • 시멘트, 플라이애쉬, 비닐파우더, 분말 등 운송 가능
  • 배출시간이 빠르고 잔량이 남지 않는 최고의 운송 효율

덤프 트레일러

Dump Trailer

차종 15m 18m
길이 7,440 8,450
너비 2,450 2,490
높이 3,290 3,150
최대적재량 25,500 27,000

※ 모든 항목은 고객의 요구에 맞게 변경 가능합니다.

  • 롤링, 전복 방지 장치 설치로 급회전시 차량 전복 위험 감소
  • 덤핑시 좌우 기울기 위험 경고음 작동
  • 1개축 리프팅 적용 가능

평판 트레일러

Flatbed Trailer

차종 2축 (8m) 2축 (12m) 3축 (12m)
길이 8,245 12,450 12,400
너비 2,490 2,490 2,490
높이 1,400 1,470 1,470
최대적재량 25,000 24,500 23,500

로우베드 트레일러

Low-bed Trailer

차종 2축 3축
길이 12,000 12,600
너비 2,800 2,800
높이 1,950 1,950
최대적재량 25,000 23,000

월 트레일러

Wall Trailer

차종 2축 3축
길이 12,600 12,420
너비 2,495 2,495
높이 2,220 2,230
최대적재량 25,000 40,000